Tản mạn chuyện “hôn nhân” đồng tính: Khía cạnh tiền bạc

Tản mạn chuyện “hôn nhân” đồng tính: Khía cạnh tiền bạc
 - Việc làm của họ được mô tả trong tờ khai thuế là nhằm giúp đỡ để đẩy mạnh việc bình đẳng cho người LGBT, giáo dục và thuyết phục dư luận công ...