Bóc lột tình dục trẻ em gia tăng

Bóc lột tình dục trẻ em gia tăng
 - Mại dâm đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc lây nhiễm HIV/AIDS, tỉ lệ người bán dâm nhiễm HIV/AIDS chiếm tỉ lệ ...