Trung Quốc lần đầu tiên chấp nhận phim đồng tính

Trung Quốc lần đầu tiên chấp nhận phim đồng tính
 - Trung Quốc mới chỉ nới lỏng về vấn đề đồng tính từ năm 1997, nhưng thái độ bảo thủ và phân biệt đối xử vẫn phổ biến.