Cần 110 tỷ đồng cho truyền thông phòng chống HIV/AIDS

Cần 110 tỷ đồng cho truyền thông phòng chống HIV/AIDS
 - Ttrong giai đoạn từ 2016 - 2020, theo dự thảo của Cục Quản lý HIV/AIDS Bộ Y tế, công tác truyền thông cho chương trình phòng, chống tiến tới loại ...