Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính
 - Tại Canada, có những rào cản mà chỉ mỗi người tị nạn thuộc cộng đồng LGBT, chứ không phải cộng đồng khác, phải cố gắng vượt qua.