Có tin ĐGH bí mật gặp bà Kim Davis, người lục sự từ chối cấp giấy giá thú đồng tính ?

Có tin ĐGH bí mật gặp bà Kim Davis, người lục sự từ chối cấp giấy giá thú đồng tính ?
 - Tổ hợp luật sư Liberty Counsel, chuyên đại diện cho những tranh tụng về Tự Do Tôn Giáo, vừa cho biết thân chủ cuả họ là bà Kim Davis đã có cuộc ...