Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam

Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam
 - Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp Quốc (90% ...