Phòng chống HIV/AIDS: Kinh nghiệm của Quan Hóa

Phòng chống HIV/AIDS: Kinh nghiệm của Quan Hóa
 - Ca nhiễm HIV đầu tiên năm 2001 nhưng đến năm 2004, công tác phòng chống HIV/AIDS mới thực sự đi vào hoạt động. Đến nay tích lũy số người ...