Trung tâm điều trị bệnh nhân HIV cũng… quá tải

Trung tâm điều trị bệnh nhân HIV cũng… quá tải
 - Trong 6 tháng đầu năm 2015 trên toàn thành phố phát hiện 765 trường hợp nhiễm mới HIV, 450 trường hợp chuyển sang AIDS, 100 trường hợp tử ...