Ước mơ vượt qua bão cuộc đời của Hồng Sida

Ước mơ vượt qua bão cuộc đời của Hồng Sida
 - Tôi sẵn sàng chia sẻ với những người khác, đặc biệt là nhóm Niềm tin Mai Sơn của chúng tôi, gồm những người nhiễm HIV/AIDS. Hàng tháng chúng ...