Vạn Mai (Mai Châu): Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020

Vạn Mai (Mai Châu): Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020
 - Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, chương trình y tế môi trường, y tế học ...