Bạo hành học trò LGBT tại VN: Chưa hề nhận ra!

Bạo hành học trò LGBT tại VN: Chưa hề nhận ra!
 - Họ không nghĩ các em LGBT (người lesbia, gay, song tính, chuyển giới -PV) bị bạo hành hay bắt nạt vì giới tính của các em.” Giáo sư Thomas E.