Không có phụ nữ 'thẳng'!

Không có phụ nữ 'thẳng'!
 - Và điều sâu xa ấy đã bộc lộ: hầu hết phụ nữ hoặc là lưỡng tính hoặc là đồng tính và không bao giờ là người dị tính luyến ái. Dựa trên những phân tích ...