Lối sống bí ẩn của cộng đồng LGBT tại Bhutan

Lối sống bí ẩn của cộng đồng LGBT tại Bhutan
 - Tại đó cũng có một bộ phận người thuộc cộng đồng LGBT, có điều những người này may mắn không phải chịu sự dè bỉu, coi thường từ xã hội như ...