Gặp nhau” trên internet học điều trị HIV/AID

Gặp nhau” trên internet học điều trị HIV/AID
 - Lớp học nằm trong khuôn khổ chương trình “Đào tạo, hỗ trợ lâm sàng trực tuyến trong chăm sóc, điều trị HIV/AIDS” do Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo ...