Mại dâm nam yêu cầu được công nhận

Mại dâm nam yêu cầu được công nhận
 - Phải công nhận mại dâm nam là nghề để họ có thể tiếp cận các biện pháp ngăn chặn HIV/AIDS, góp phần thực hiện mục tiêu thanh toán ...