Biểu tình phản đối Donald Trump ở New York, Arizona

Biểu tình phản đối Donald Trump ở New York, Arizona
 - Đồ phân biệt chủng tộc, kẻ phân biệt giới tính, chống đối người đồng tính”, người biểu tình la ó gần tòa nhà Trump (thuộc sở hữu của ông Donald ...