Luật Sharia và tiêu chuẩn kép của Mỹ

Luật Sharia và tiêu chuẩn kép của Mỹ
 - Hãy xem cách Ả-Rập Xê-út tiến hành cuộc đấu tranh với mê tín dị đoan, quan hệ đồng tính và những người uống rượu như thế nào.