Beyoncé vẫn diễn ở "tiểu bang bị tẩy chay", nhưng kêu gọi fan ủng hộ LGBT

Beyoncé vẫn diễn ở "tiểu bang bị tẩy chay", nhưng kêu gọi fan ủng hộ LGBT
 - nhưng đồng thời cũng công khai kêu gọi trên website nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về dự luật phân biệt đối xử với người LGBT ở Bắc ...