Mỹ sẽ công bố một phần bản ghi những cuộc gọi của tay súng Orlando

Mỹ sẽ công bố một phần bản ghi những cuộc gọi của tay súng Orlando
- Những thành viên của Capital City Pride và những người khác thuộc cộng đồng LGBT cầm những chữ cái tạo thành chữ "Orlando" để tưởng niệm ...