Người đại diện Michael Jackson bác bỏ thông tin BST ấu dâm

Người đại diện Michael Jackson bác bỏ thông tin BST ấu dâm
 - Trong đó có số lương lớn tạp chí, tranh ảnh, sách khiêu dâm đồng tính và dị tính, đặc biệt có hình trẻ em. Một cuốn sách được tìm thấy mang tên ...