Người đồng tính kết hôn có được pháp luật thừa nhận?

Người đồng tính kết hôn có được pháp luật thừa nhận?
 - Cộng đồng LGBT viết tắt gồm Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/ transsexual people là cộng đồng người đồng tính trên thế giới. Ở Việt Nam cộng ...