Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình
 - Các hình thức phân biệt chủ yếu là dùng lời nói dè bỉu khi nhắc đến người LGBT (chiếm 31,8%); bắt chước một số hành vi ứng xử của LGBT với mục ...