Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng "hút" dân đồng tính

Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng "hút" dân đồng tính
 - Trong khi vẫn còn có nhiều người ở các quốc gia này chưa chấp nhận đồng tính nhưng cộng đồng LBGT ở đây đang dần có tiếng nói, đặc biệt là ...