Thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV

Thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV
 - Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ, hành vi của trẻ em về trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử ...