Toàn xã hội chăm sóc thế hệ trẻ

Toàn xã hội chăm sóc thế hệ trẻ
  - Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong ...