Một trường học ở TP. HCM ra quy chế không nhận "học sinh đồng tính hoặc bệnh nguy hiểm"

Một trường học ở TP. HCM ra quy chế không nhận "học sinh đồng tính hoặc bệnh nguy hiểm"
 - Một số khác cũng cho rằng, liệt kê đồng tính chung với diện bệnh nguy hiểm, lây nhiễm là không tôn trọng cộng đồng LGBT. "Đồng tính không phải là ...