Hội thảo phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em đối với trẻ em, thanh thiếu niên LGBT

Hội thảo phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em đối với trẻ em, thanh thiếu niên LGBT
 - Mục tiêu nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sự phân biệt đối xử và thực thi quyền của trẻ em, thanh thiếu niên LGBT. Tại hội thảo, các đại ...