Người thầy giúp học sinh LGBT “thành nhân”, “thành công”

Người thầy giúp học sinh LGBT “thành nhân”, “thành công”
- Nếu giáo viên nào không chịu giúp đỡ học sinh LGBT thì chính là làm trái với lương tâm nghề giáo. Hơn nữa đây điều tự nhiên mà các học trò xứng ...