Phòng chống mua bán người ngay từ mỗi gia đình

Phòng chống mua bán người ngay từ mỗi gia đình
- Việt Nam được coi là điểm đến của hoạt động mua bán người nhằm phục vụ mục đích: mại dâm, bóc lột sức lao động hoặc lấy bộ phận cơ thể người.