Sợ hãi và tuyệt vọng, những người LGBTQ tại Jamaica phải sống trong ống cống và bị xã hội xa lánh

Sợ hãi và tuyệt vọng, những người LGBTQ tại Jamaica phải sống trong ống cống và bị xã hội xa lánh
 - Tuy nhiên, những thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của người Jamaica về cộng đồng LGBTQ gần như không có chuyển biến gì. "Những người ...