Tuần hành ở Mêxicô chống ý thức hệ “gender” và bảo vệ gia đình

Tuần hành ở Mêxicô chống ý thức hệ “gender” và bảo vệ gia đình
- Ông nói thêm về ý thức hệ giới tính: “một đàng là sự tôn trọng hoàn toàn những người đồng tính, đàng khác là dạy các trẻ em rằng chúng không phải ...