Báo động tái gia tăng trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ

Báo động tái gia tăng trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ
- VNBáo cáo của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh, 8 tháng của năm 2016 có 22 trẻ nhiễm HIV từ mẹ, tăng 4 ca so ...