Rome: 2 Bà Sơ Rời Dòng Tu Để Kết Hôn Dân Sự

Rome: 2 Bà Sơ Rời Dòng Tu Để Kết Hôn Dân Sự
- Sau nghi lễ pháp lý, lễ kết hợp của 2 cựu nữ tu được ban phước lành bởi Don Franco Barbero, một cựu linh mục và từ lâu ủng hộ hôn nhân đồng tính ...